عضویت

آقای 47 ساله با تنگی نفس

۱۳۹۶/۱/۳۰


سایت راه اندازی شد

این سایت تحت نظر گروه کاردیولوژی بیمارستان سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت جمع آوری موارد آموزشی بیماری های قلبی و عروقی راه اندازی شده است
۱۳۹۲ دوازدهم مرداد